Shop Policies

מבוא כללי

 1. האתר www.oodapaam.com - משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדי ילדים יד שניה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות במייל: oda.paam.kids@gmail.com

 2. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדימה לתנאי השימוש כפי שיפורטו בתקנון. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה.

 3. "שימוש" הינו  ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולש ו/או המזמין.

 4. בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

 5. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי  יעשה מאמץ ומיטב היכולת כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

 8. האתר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע והמוצג באתר יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או הקשורה אליהם.

 

ויתור והגבלת אחריות

 1. המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים  ״AS IS ״ והאתר, מנהליו ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך. 

 2. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם והאתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

 3. האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר.

 4. האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או לא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. 

 5. האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא, בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

 6. במסגרת השימוש באתר, הדורש מסירת מידע אישי, תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של האתר המשמש לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

 7. כל גולש יהיה רשאי לבקש בכתב מהחברה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לצדדים שלישיים. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

 

מדיניות ניהול מודעות באתר

 1. החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

 

תשלום

 1. התשלום באתר הוא  באמצעות כרטיס אשראי או PayPal

 

אופן השימוש של החברה במידע

 1. שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר.

 2. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך - יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

 

שימוש אפשרי הינו:

 1. 2 קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.

 2. 2 משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה, כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.

 3. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

 

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"

 1. ייתכן והאתר ייצר קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם יאסוף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב.

 2. המידע הנאסף משמש את האתר לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שיתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבל על עצמו האתר במסגרת תקנון השימוש. 

 3. בנוסף, משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הם חוסכים את עדכון פרטיך בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

 

אבטחת מידע

 1. האתר מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו, ככל שהוא נוגע להפעלת האתר, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. האתר הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי.

 2. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצוב גרפי, לוגו, צילומים, מבנה, מרכיביו הצורניים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. 

 3. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב.

 4. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום של תמונה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.

 

השימוש באתר ופרסום מודעות

 1. למרות שהאתר עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו, עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא.

 2. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר ו/או האתר ו/או תקננו הינו בלשון נקבה או זכר אולם מתייחס תמיד גם למין השני.

 3. השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד. 

 4. השימוש באתר הינו בשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו, לרבות אך לא רק, למכור פריטים משומשים ו/או פרטי מעצבים וכיוצא באלה ואין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, אלא אם החליט האתר לעשות כן.

 5. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

 • שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

 • שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

 • שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

 • שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

   7. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל הודעה ו/או מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון 

       השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או 

       אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל

       שהובא לידיעת האתר דבר ההפרה.

    8. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא יהא אחראי

        לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד האתר בהקשר זה.

 

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות 

* קונה באתר רשאי לבטל את עסקת המכר מכל סיבה שהיא וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר שנמכר לו ובתנאי שלא נערך כל שינוי ו/או הרעה במצבו של המוצר לאחר קבלתו בכפוף לתשלום מלא של הלקוח עבור עלויות שילוח. 

       יובהר כי קונה יהיה זכאי להחזר כספי מלא כל עוד הודיע על כוונתו להחזיר את הפריט    

       תוך 48  שעות ובכתב (שליחת מייל או הודעה). באם יודיע על כוונתו להחזיר לאחר 48  שעות לא יינתן זיכוי

       כספי, כי אם זיכוי למימוש באתר. כל זאת רק לאחר קבלת המוצר 

       ובדיקתו ולא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלתו במשרדי האתר.

  * דמי משלוח לא יוחזרו במקרה של ביטול עסקה.

* מובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו.

        במקרים  אלו רשאי האתר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך וללקוח לא תהא טענה בקשר

        לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 

הפעלתו השוטפת של האתר

 1. האתר רשאי בכל עת לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו.

 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות מבצעים ואת הזכות לבצע שינוי במחירי מוצרים. שינוי במחיר המוצר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני שינוי המחיר.

 3. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

 

אספקה ומשלוחים

 1. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש.

 2. במידה והאתר לא יספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש הוא יתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.

 3. זמני אספקת המוצרים/שרותים כפי שמופיעים בדף ״המשלוחים״ כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות ערבי חג וחג).

 4. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקת המוצר ו/או אי אספקה במקרים הבאים:

       4.1  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

       4.2  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

       4.3 כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

       4.4 מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

   5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהיה האתר רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך

       מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

 

אחריות האתר

 1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.

 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר.

 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 4. בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 5. האתר אינו אחראי לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בביגוד.

 

לקוחות

 1. למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של קשר ישיר ו/או עקיף לעסק, כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד האתר.

 2. האתר רשאי בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיו.

 3. ידוע ומוסכם על הלקוח, כי האתר יהא רשאי להסיר זמנית את תוכן פרסום אמצעי הפרסום עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, האתר יהא רשאי להסיר לאלתר כל תוכן במידה וימצא, כי התוכן לא מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד האתר בגין האמור.

 

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

 

Terms of service

OVERVIEW
This website is operated by oda-paam.com. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to oda-paam.com. oda-paam.com offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS
By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS
We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION
We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.
This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES
Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 - PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)
Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.
We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.
We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.
We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION
We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e‑mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 - OPTIONAL TOOLS
We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.
You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.
Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).
We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS
Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.
Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.
We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS
If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.
We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.
You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e‑mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 - PERSONAL INFORMATION
Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS
Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 - PROHIBITED USES
In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY
We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.
In no case shall oda-paam.com, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION
You agree to indemnify, defend and hold harmless oda-paam.com and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 - SEVERABILITY
In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 - TERMINATION
The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.
These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 - ENTIRE AGREEMENT
The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.
These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).
Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 - GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Israel.

SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE
You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATION
Questions about the Terms of Service should be sent to us at oda.paam.kids@gmail.com